Tema
Debat

Principper for indhentning af speciallægeerklæringer

Forsikrings- og pensionsselskaberne kan have brug en lægefaglig beskrivelse af skadelidtes helbredstilstand og følgerne af en sygdom eller en ulykke. Når dette er tilfældet, beder selskabet en speciallæge om at lave en speciallæge-erklæring. Forsikring & Pensions bestyrelse henstiller til, at selskaberne ind-henter erklæringen i henhold til nedenstående tre principper.

Kundeinformation

Selskabet orienterer skadelidte om processen for valg af speciallæge, herunder særligt om, hvornår og hvordan i processen skadelidte bliver inddraget.
Selskabet informerer skadelidte om, at det er speciallægens opgave at komme med en udtalelse om skadelidtes helbredstilstand, og at denne udtalelse er et element i selskabets afgørelse af sagen.
Selskabet giver skadelidte de oplysninger, som er relevante for at give skadelidte de bedste muligheder for at bidrage til processen.
 

Valg af speciallæge

Selskabets objektivitet i valg af speciallæge sikres ved, at selskabet i udvæl-gelsen har fokus på:
 
  • At speciallægen er speciallæge inden for det relevante område.
  • At den valgte speciallæge kan lave den ønskede erklæring inden for en rimelig tidshorisont.
  • At speciallægepraksissen fysisk er beliggende på et sted, som er let tilgængeligt for skadelidte, medmindre andre forhold gør sig gældende.
Selskabet kan gøre brug af online bookingsystemer eller offentligt tilgængelige fortegnelser over speciallæger i den praktiske udvælgelse af speciallæge
 

Kundeinddragelse

Selskabet er i dialog med skadelidte om valg af speciallæge. Dialogen sker telefonisk eller på anden vis. Hvis selskabet bruger online portaler, er sagsbehandleren i dialog med skadelidte om enten:
 
A. Hvilke speciallæger opgaven skal sendes i udbud hos, eller
B. Hos hvilken speciallæge selskabet skal booke tid for skadelidte.
 
Selskabet er ikke i udgangspunktet forpligtet til at vælge den speciallæge, som skadelidte eventuelt allerede er i behandling hos. Hvis skadelidte frem-sætter ønske om at komme til en bestemt speciallæge, drøfter selskabet dette ønske med skadelidte.

Principper i praksis