Tema
Debat

Principper for indhentning af speciallægeerklæringer

Forsikrings- og pensionsselskaber kan i alvorlige og komplicerede personskadesager have brug for en uvildig, aktuel beskrivelse og vurdering af skadelidtes helbred. I så fald indhenter selskabet en speciallægeerklæring.
 

Forsikring & Pensions Bestyrelse henstiller, at selskaberne følger nedenstående principper i de sager, hvor der indhentes en speciallægeerklæring eller en funktionsattest fra en speciallæge.

 

Principperne har til formål at sikre en smidig, gennemsigtig og letforståelig proces for skadelidte og så vidt muligt, at valg af speciallæge eller lægefagligt speciale sker i enighed mellem selskab og skadelidte.

 

 

Principper


 • Princip 1: Information til skadelidte

  Inden selskabet beder om en speciallægeerklæring eller en funktionsattest hos en speciallæge, orienterer selskabet skadelidte om, at:

   

  • Det er speciallægens arbejde på et uvildigt grundlag at undersøge den skadelidte og på baggrund af undersøgelsen og skadelidtes helbredshistorik at komme med en udtalelse om vedkommendes aktuelle helbredstilstand.

   

  • Speciallægen skal vurdere, om der er medicinsk sammenhæng mellem skadelidtes sygehistorie, de objektive fund og eventuelle parakliniske fund.

   

  • Speciallægeerklæringen eller funktionsattesten er ét af mange elementer i selskabets vurdering af, om skadelidte har ret til erstatning og erstatningens størrelse.
 • Princip 2: Inddragelse af skadelidte

  I praksis foregår valget af speciallæge enten ved brug af udbudsportal, bookingportal eller – i enkelte tilfælde - ud fra offentligt tilgængelige lister over speciallæger som fx ”Find behandler” på sundhed.dk.

   

  Selskabet giver herefter skadelidte valget mellem et antal speciallæger:

   

  a. Som den konkrete speciallægeerklæring eller funktionsattest skal sendes i udbud hos, 

   

  b. Som selskabet skal booke tid hos til udarbejdelse af speciallægeerklæringen eller funktionsattest, eller 

   

  c. Som selskabet skal kontakte.

   

  Om skadelidtes valg sker inden for a, b eller c, afhænger af selskabets normale praksis. Valget skal foretages under hensyntagen til Princip 3.

   

  Skadelidte kan også selv foreslå en eller flere speciallæger, jf. Princip 4.

 • Princip 3: Krav ved valg af speciallæge

  Det er vigtigt for alle parter, at skadelidtes sag afgøres så hurtigt, som det er lægefagligt og erstatningsretligt forsvarligt. Det er også afgørende, at sagen afgøres på et neutralt og kvalificeret lægefagligt grundlag.

   

  Der skal derfor tages højde for flere forhold i valget af speciallæge:

   

  1. Speciallægen skal være speciallæge inden for det relevante lægefaglige speciale,
  2. Speciallægen skal have tid til at lave erklæringen eller funktionsattest inden for en rimelig tidshorisont, og
  3. Speciallægens praksis skal være beliggende på et sted, der geografisk ligger i en rimelig afstand fra skadelidtes bopæl eller arbejde.

   

  Det er også vigtigt, at den valgte speciallæge laver velunderbyggede erklæringer og attester, som belyser alle de relevante sider af sagen og underbygger sine lægefaglige argumenter med udgangspunkt i sagens lægelige oplysninger, den objektive undersøgelse af skadelidte og skadelidtes subjektive gener.

 • Princip 4: Skadelidte kan også foreslå speciallæge

  Skadelidte kan altid foreslå en eller flere speciallæger, jf. Princip 3.

  Selskabet er ikke forpligtet til at vælge en speciallæge, som skadelidte har været eller fortsat er i behandling hos, eller som skadelidte foreslår.

 • Princip 5: Åbenhed over for den skadelidte

  Det er vigtigt, at skadelidte er involveret i og orienteret om selskabets anmodning til speciallægen og selve speciallægeerklæringen. Selskabet giver derfor af egen drift skadelidte nem adgang til såvel anmodning som speciallægeerklæring.

 • Princip 6: Klagemuligheder

  Selskabet orienterer altid skadelidte om de relevante klagemuligheder.

Formål med speciallægeerklæring


Brug af speciallægeerklæringer