Ansvarlige investeringer

Pensionsselskabers hovedopgave er at skaffe gode afkast til pensionskunderne. Generelt går investeringer med gode afkast hånd i hånd med bæredygtige og ansvarlige investeringer og foregår med respekt for både menneskerettigheder, lønmodtagerrettigheder og internationale konventioner.

 

Mange danske pensionsselskaber er meget opmærksomme på, at deres investeringer – udover at være økonomisk forsvarlige – også er ansvarlige i forhold til både internationale retningslinjer og konventioner.

Hvis et pensionsselskab fx opdager, at de har en investering i en virksomhed, der overtræder menneskerettighederne, kan de forsøge at få virksomheden til at ændre adfærd. Det kan bl.a. ske via aktivt ejerskab, hvor pensionsselskabet som medejer af virksomheden går i dialog med ledelsen om dens adfærd eller bruger sin stemmeret på generalforsamlingen. Lykkes det ikke at ændre adfærden, kan pensionsselskabet overveje at sælge sine aktier.   

 

 

Forsikring & Pension bakker op om EU’s arbejde med ansvarlige investeringer

Bæredygtige og ansvarlige investeringer vil i de kommende år få en central placering i EU-Kommissionens initiativer på det finansielle område. Kommissionen lancerede i marts 2018 en Action Plan, som lægger op til at dirigere meget betydelige investeringer i retning af bæredygtige projekter. Kommissionen forsøger på én gang at indfri EU’s forpligtelser i forhold til Paris-aftalen1, at bidrage til opnåelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling samt øge vækst og beskæftigelse i Europa.

 

Action Planen lægger op til initiativer på meget forskellige områder. Den indeholder bl.a. overordnede rammer for investering, kapitalkrav i henhold til solvens, regulering, information og rådgivning, regnskabsaflæggelse og andre oplysninger til eksterne interessenter. Action Planen er første initiativ i en forventelig kommende række af initiativer fra Kommissionen.

 

Branchen har arbejdet med ansvarlige investeringer i mange år, og EU’s initiativer på området er derfor ikke nye for branchen. Forsikring & Pension er generelt positive over for EU’s Action Plan – og i relation til initiativerne deri har Forsikring & Pension følgende fokuspunkter:

 

  • Der skal udarbejdes en fælles standardisering af bæredygtige investeringer og etableres labels for bæredygtige investeringer
  • Det er selskaberne, der alene har ansvaret for at beslutte og fastlægge deres investeringsstrategi
  • Solvenskrav skal fortsat være risikobaserede, dvs. et eventuelt lavere solvenskrav på bæredygtige investeringer skal være empirisk underbygget. Det skal altid være den samlede risiko, der vurderes ved en investering
  • Rapportering er godt, men lovgiverne skal altid være bevidste om, at omkostninger forbundet med indførsel af nye krav i sidste ende betales af pensionskunderne

 

Forsikring & Pension arbejder nu og fremadrettet for, at ansvarlige investeringer følger internationale spilleregler og sikrer respekt for fx menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption på internationalt plan.

 

 

1) Paris-aftalen blev indgået i 2015 mellem 196 lande og går ud på at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2030 målt i forhold til 1990 samt begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader.

 

 

Kontakt


Økonomiske forhold

Kathrine Høg Riis

Chefkonsulent, cand.polit
+45 41 91 91 22