Tema
Debat

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er en selvejende dansk institution, der er reguleret ved lov. Den ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der er udnævnt af erhvervsministeren. Finanstilsynet fører tilsyn med Garantifonden.

 

Garantifonden blev oprettet i 2003 på branchens foranledning, fordi forsikringstagere og skadelidte i forsikringsselskabet Plus Forsikring A/S pludselig stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs. Med etableringen af Garantifonden blev det især inden for forbrugerforsikringer, som fx motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus- og ulykkesforsikringer, sikret, at fonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning til forsikringstagere og de sikrede.

 

Obligatorisk for skadeforsikringsselskaber i Danmark

Fra 1. januar 2019 er det obligatorisk for alle skadesforsikringsselskaber, der tegner policer i Danmark, at være medlem af Garantifonden. Kun den virksomhed, som danske og udenlandske skadesforsikringsselskaber har i Danmark, dækkes af fonden.

 

Der er i dag ikke en EU-retlig forpligtelse til at etablere garantiordninger. Forsikringstagere i EU er derfor dækket forskelligt i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs.

 

Tre konkurser siden 2016

Fra Garantifondens etablering i 2003 og frem til 2016 har der ikke været behov for at aktivere garantiordningen. Det ændrede sig i 2016, hvor det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG gik konkurs.

 

Gable Insurance AG 

Gable Insurance AG solgte forsikringsprodukter bl.a. i Danmark via Husejernes Forsikring Assurance Agentur, og konkursen medførte, at ca. 26.000 danske forbrugere stod uden forsikringer og med udækkede erstatningskrav, primært i relation til ejerskifteforsikringer.

 

Det skyldtes, at selskaber med hjemsted i et EØS-land ikke på daværende tidspunkt kunne være medlem af den danske garantifond. Der blev derfor i første omgang lavet en særlov med henblik på at dække de danske kunder i Gable Insurance AG. Sidenhen er det for at beskytte de danske forbrugere bedst muligt, blevet obligatorisk for udenlandske skadesforsikringsselskaber, der sælger forsikringer på det danske marked, at være medlem af Garantifonden.

 

Garantifonden har sidenhen lagt sag an mod selskaberne bag Husejernes Forsikring, herunder konkursboet for Gable Insurance AG. Garantifonden har endvidere stævnet den daværende bestyrelse og direktion i Husejernes Forsikrings Agentur for de tab, der er påført Garantifonden som følge af den ansvarspådragende tilsidesættelse af de pligter, der påhvilede bestyrelsen og ledelsen af Husejernes Forsikringsagentur i de perioder, hvor de var medlem af bestyrelsen/direktionen.  

 

Alpha Insurance A/S

I maj 2018 blev Garantifonden atter aktiveret som følge af konkursen i det danske forsikringsselskab Alpha Insurance A/S. Selskabet havde ca. 1.300.000 policer, hvoraf langt størstedelen (over 90 %) var udstedt i udlandet og i vidt omfang dækket af Garantifonden. Selskabet benyttede sig i høj grad af salg via agenter og mæglere i udlandet.

 

Qudos Insurance A/S

I december 2018 blev Qudos Insurance A/S erklæret konkurs, og Garantifonden blev aktiveret. Qudos Insurance A/S solgte forsikringer både i Danmark og i udlandet. Garantifonden er i gang med at sikre kunderne dækning i henhold til loven.

 

Behov for øget tilsyn

De anvendte selskabskonstruktioner og forretningsmodeller bag Gable Insurance AG, Alpha Insurance A/S og Qudos Insurance A/S ligner på mange måder hinanden. Alle selskaber drev virksomhed i et større antal lande via et stort netværk af mæglere og agenter. Produktviften var bred og varierede fra land til land. Mange af produkterne blev ikke solgt i hjemlandet, hvilket betød, at selskaberne og de nationale tilsynsmyndigheder havde begrænsede erfaringer med produkterne og dermed mindre viden om, hvilken risiko de udgjorde for selskaberne.

 

De tre konkurser har derfor sat fokus på både de nationale tilsynsmyndigheders og den europæiske tilsynsmyndigheds (EIOPA) tilsyn med salg af forsikringer som grænseoverskridende tjenesteydelser via lokale forsikringsagenturer. Sagerne har vist, at der er behov for sikring af en ensartet og høj kvalitet i medlemslandenes tilsyn med forsikringsselskaber og deres agenter. Derudover er der brug for øget kommunikation mellem de nationale tilsynsmyndigheder og i EIOPA om udviklinger i selskaber, der kan skade forbrugerne. 

 

Forsikring & Pension har på den baggrund taget initiativ til en række konkrete indsatsområder. Det drejer sig bl.a. om:

 

  • At påvirke EIOPA til at indtage en mere aktiv rolle i forhold til at skabe en ensartet tilsynsindsats på et højt niveau på forsikrings-og pensionsområdet i alle EU-lande, herunder ikke mindst i forhold til selskabernes og deres agenters grænseoverskridende aktiviteter. Det skal bl.a. ske via Finanstilsynets repræsentation i EIOPA’s ledelse, via Insurance Europe og ved direkte deltagelse i høringer.
  • At der sker et paradigmeskift i EIOPA fra primært fokus på ny regulering til fokus på opbygning af et mere ensartet tilsyn i EU.
  • Dialog med Finanstilsynet og Erhvervsministeriet om skærpet tilsyn med udenlandske forsikringsselskabers og deres lokale agenters adfærd i det danske marked.

Kontakt


Jura

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 41 91 90 40