Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Garantifonden for skadesforsikringsselskaber er en selvejende dansk institution, der er reguleret ved lov. Den ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der er udnævnt af erhvervsministeren. Finanstilsynet fører tilsyn med fonden.

 

Garantifonden blev oprettet i 2003 på branchens foranledning, fordi forsikringstagere og skadelidte i forsikringsselskabet Plus Forsikring A/S pludselig stod uden forsikringsdækning, da selskabet gik konkurs. Med etableringen af fonden blev det især inden for forbrugerforsikringer, som fx motor-, familie-, parcelhus-, grundejer-, fritidshus-og ulykkesforsikringer, sikret, at fonden i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs træder til og yder dækning til forsikringstagere og de sikrede.

 

Frem til 2017 var det kun danske skadesforsikringsselskaber samt danske filialer tilhørende skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et land uden for EU/EØS, der var medlemmer af fonden. I 2017 blev der dog åbnet op for frivilligt medlemskab for skadesforsikringsselskaber med hjemsted i et EU/EØS-land, som via filial eller grænseoverskridende aktiviteter sælger forbrugerforsikringer på det danske marked. Fra den 1. januar 2019 bliver medlemskab af fonden obligatorisk for sidstnævnte. I dag dækker fonden også danske selskabers aktiviteter i udlandet. Fra den 1. januar 2019 vil det dog kun være den virksomhed, som danske og udenlandske skadesforsikringsselskaber har i Danmark, der dækkes af fonden.

 

Der er i dag ikke en EU-retlig forpligtelse til at etablere garantiordninger. Forsikringstagere i EU er derfor dækket forskelligt i tilfælde af et skadesforsikringsselskabs konkurs.

 

 

To konkurser siden 2016

Fra fondens etablering i 2003 og frem til 2016 har der ikke været behov for at aktivere garantiordningen. Det ændrede sig i 2016, hvor det liechtensteinske forsikringsselskab Gable Insurance AG gik konkurs. Gable Insurance AG solgte forsikringsprodukter bl.a. i Danmark via Husejernes Forsikring Assurance Agentur, og konkursen medførte, at ca. 26.000 danske forbrugere stod uden forsikringer og med udækkede erstatningskrav, primært i relation til ejerskifteforsikringer. Det skyldtes, at selskaber med hjemsted i et EØS-land ikke på daværende tidspunkt kunne være medlem af den danske garantifond. Der blev derfor i første omgang lavet en særlov med henblik på at dække de danske kunder i Gable Insurance AG. Sidenhen er der for at beskytte de danske forbrugere bedst muligt, blevet åbnet op for medlemskab af fonden for alle skadesforsikringsselskaber, der sælger forsikringer på det danske marked. Ordningen gælder uanset om forbrugerne køber forsikringer i et dansk eller udenlandsk selskab. Fonden har sidenhen lagt sag an mod selskaberne bag Husejernes Forsikring, herunder konkursboet for Gable Insurance AG.

 

I maj 2018 blev Garantifonden atter aktiveret som følge af konkursen i det danske forsikringsselskab Alpha Insurance A/S. Selskabet havde ca. 700.000 policer, hvoraf langt størstedelen (over 90 %) var udstedt i udlandet og i vidt omfang dækket af Garantifonden. Selskabet benyttede sig i høj grad af salg via agenter og mæglere i udlandet.

 

 

Behov for øget tilsyn

De anvendte selskabskonstruktioner og forretningsmodeller bag Gable Insurance AG og Alpha Insurance A/S ligner på mange måder hinanden. Begge selskaber drev virksomhed i et større antal lande via et stort netværk af mæglere og agenter. Produktviften var bred og varierede fra land til land. Mange af produkterne   blev ikke solgt i hjemlandet, hvilket betød, at selskaberne og de nationale tilsynsmyndigheder havde begrænsede erfaringer med produkterne og dermed mindre viden om, hvilken risiko de udgjorde for selskaberne.

 

De to konkurser har derfor sat fokus på både de nationale tilsynsmyndigheders og den europæiske tilsynsmyndigheds (EIOPA) tilsyn med salg af forsikringer som grænseoverskridende tjenesteydelser via lokale forsikringsagenturer. Sagerne har vist, at der er behov for sikring af en ensartet og høj kvalitet i medlemslandenes tilsyn med forsikringsselskaber og deres agenter. Derudover er der brug for øget kommunikation mellem de nationale tilsynsmyndigheder og i EIOPA om udviklinger i selskaber, der kan skade forbrugerne. 

 

Forsikring & Pension har på den baggrund taget initiativ til en række konkrete indsatsområder. Det drejer sig bl.a. om:

 

  • At påvirke EIOPA til at indtage en mere aktiv rolle i forhold til at skabe en ensartet tilsynsindsats på et højt niveau på forsikrings-og pensionsområdet i alle EU-lande, herunder ikke mindst i forhold til selskabernes og deres agenters grænseoverskridende aktiviteter. Det skal bl.a. ske via Finanstilsynets repræsentation i EIOPA’s ledelse, via Insurance Europe og ved direkte deltagelse i høringer.
  • At der sker et paradigmeskift i EIOPA fra primært fokus på ny regulering til fokus på opbygning af et mere ensartet tilsyn i EU.
  • Dialog med Finanstilsynet og Erhvervsministeriet om skærpet tilsyn med udenlandske forsikringsselskabers og deres lokale agenters adfærd i det danske marked.
  • Via Garantifonden at få lavet en advokatundersøgelse af sagen om Gable Insurance AG med henblik på at fastlægge ansvaret for, at det gik så galt.

 

Kontakt


Jura

Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 41 91 90 40