Tema
Debat

Regnskaber for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

De danske forsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber udarbejdes på baggrund af Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (regnskabsbekendtgørelsen). Regnskabsbekendtgørelsen bruges til at udarbejde regnskaber for samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser og til at udarbejde koncernregnskaber for de ikke børsnoterede koncerner. Regnskabsbekendtgørelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem Forsikring & Pension og Finanstilsynet.

 

Det er Forsikring & Pensions mål, at regnskaberne konstant udvikles for at afspejle den forretningsmæssige udvikling, der sker i branchen.

 

I takt med, at branchen investerer mere og mere i alternative investeringer som eksempelvis solcelle- og vindmølleparker, har Forsikring & Pension eksempelvis arbejdet for, at der sker en mere korrekt visning af selskabernes investeringsafkast af alternative investeringer. Vi forventer, at den planlagte justering af regnskabsbekendtgørelsen 1. januar 2019 tillader, at al afkast af alternative investeringer vises i regnskabet, som en del af det investeringsafkast, der tildeles til kunderne. Efter de nuværende regler er visningen af afkastet bestemt af ejerformen for de alternative investeringer, og det betyder, at en del af afkastet vises under investeringsafkastet, og en del vises under de materielle anlægsaktiver. Det er ikke transparent for regnskabsbrugeren, og der bør derfor ikke være en opdeling i regnskabet bestemt af ejerformen på de alternative investeringer.  

 

I disse år ses det også, at forsikringsselskaberne øger deres omkostninger til skadesforebyggelse betydeligt. Da den regnskabsmæssige behandling af disse omkostninger efter de gældende regler er uklare, arbejder Forsikring & Pension for at øge gennemsigtigheden i regnskaberne på dette område. Vi finder, at de skadesforebyggende omkostninger skal defineres og vises som en del af selskabernes ydelser til kunderne. 

 

Alle forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser har pligt til at have et revisionsudvalg. Hvis selskabet er et datterselskab af et moderselskab, og moderselskabet er omfattet af krav om revisionsudvalg, kan datterselskabet undlade at etablere et revisionsudvalg. Forsikring & Pension arbejder for, at små forsikringsselskaber kan blive undtaget for kravet om revisionsudvalg.

 

 

Forsikringsregnskabsdirektivet

Det europæiske forsikringsregnskabsdirektiv er implementeret i Regnskabsbekendtgørelsen. Forsikringsregnskabsdirektivet er fra 1992 og sætter nogle minimusregler for, hvad der skal vises i et forsikringsregnskab. På visse områder er reglerne ikke tidssvarende. Bl.a. betyder kravene til præsentationen af regnskabsoplysningerne i resultatopgørelse og balance, at ændringer, som kunne give bedre information til regnskabsbrugerne, ikke kan gennemføres. EU-Kommissionen har i foråret 2018 lanceret en omfattende gennemgang af hele den finansielle regulering, herunder også af forsikringsregnskabsdirektivet med henblik på at undersøge, om den finansielle regulering er relevant. Forsikring & Pension støtter, at forsikringsregnskabsdirektivet moderniseres. Vi ønsker at få ændret de europæiske krav til opstilling af resultatopgørelse og balance, så det bliver muligt at tilpasse regnskaberne til den forretningsmæssige udvikling.

 

 

Regnskaber efter internationale standarder

Forsikringsselskaber, som er noteret på børsen, skal anvende de internationale regnskabsstandarder (IFRS’er) i forbindelse med udarbejdelsen af deres koncernregnskaber. I maj 2017 blev en ny regnskabsstandard for forsikringskontrakter, IFRS 17, udstedt. IFRS 17 skal bruges i koncernregnskaber fra 2022, men før IFRS 17 kan tages i brug, skal den godkendes af EU-kommissionen. Godkendelsen af IFRS 17 er endnu ikke på plads, og vi forventer ikke, at der vil være klarhed om godkendelsen før tidligst i slutningen af 2019.

 

Forsikring & Pension støtter, at IFRS 17 godkendes. Vi finder, det vil være et fremskridt, at der med indførelsen af IFRS 17 i modsætning til nu skabes sammenlignelige regnskaber for børsnoterede selskaber på tværs af verden. Kravene til regnskabsaflæggelsen efter IFRS 17 er dog særdeles omfattende, og vi forventer derfor, at der skal investeres betydelige ressourcer i forbindelse med implementeringen af standarden. Det er individuelt fra selskab til selskab, hvilke tilpasninger der er nødvendige for at kunne aflægge regnskab efter IFRS 17. Der skal eksempelvis udvikles nye modeller for beregning af de forsikringsmæssige hensættelser og nye administrative systemer til styring af indbetalinger. For at mindske omkostningerne til implementeringen arbejder vi for, at implementeringstidspunktet udskydes med 2 år, således at IFRS 17 skal anvendes fra 2023.    

 

 

Kontakt


Torben Weiss Garne

Underdirektør
+45 41 91 90 40